Kriegler Lieder vom Adventkonzert 2021

 

Johann Kriegler/Alexander Blechinger: Lobet den Herrn, der Herr kommt bald op. 273/2 Uraufführung

Johann Kriegler/Alexander Blechinger: Heute jähret sich das Wunder op. 273/3 Uraufführung

 

Johann Kriegler/Alexander Blechinger: Laßt uns Lob dem Kindlein singen op. 273/4 Uraufführung

 

Johann Kriegler/Alexander Blechinger: Fels des Glaubens, Jesu Christ op. 273/20 Uraufführung